Sportlots.com
Twitter Facebook YouTube
Stores
Auctions
Advanced Search Options
Search By Set
Learn more about the Sportlots Baseball Card Values Guide.

1985 Donruss Base Set Baseball Card Values

Card Description NM EX/NM EX VG GOOD
1985 Donruss #1 Ryne Sandberg $0.40 $0.34 $0.34
1985 Donruss #2 Doug DeCinces $0.21 $0.34
1985 Donruss #3 Richard Dotson $0.26 $0.26
1985 Donruss #4 Bert Blyleven $0.26
1985 Donruss #5 Lou Whitaker $0.29
1985 Donruss #6 Dan Quisenberry $0.26 $0.23
1985 Donruss #7 Don Mattingly $0.85 $0.60 $0.41
1985 Donruss #8 Carney Lansford $0.26
1985 Donruss #9 Frank Tanana $0.23 $0.21 $0.43
1985 Donruss #10 Willie Upshaw $0.34
1985 Donruss #11 Claudell Washington $0.34
1985 Donruss #12 Mike Marshall $0.26 $0.34
1985 Donruss #13 Joaquin Andujar $0.34
1985 Donruss #14 Cal Ripken Jr. $0.75 $0.60 $0.34 $0.40
1985 Donruss #15 Jim Rice $0.34 $0.34
1985 Donruss #16 Don Sutton $0.34
1985 Donruss #17 Frank Viola $0.26 $0.26 $0.34
1985 Donruss #18 Alvin Davis $0.34 $0.34
1985 Donruss #19 Mario Soto $0.29
1985 Donruss #20 Jose Cruz $0.26
1985 Donruss #21 Charlie Lea $0.34
1985 Donruss #22 Jesse Orosco $0.23 $0.26
1985 Donruss #23 Juan Samuel $0.26 $0.22
1985 Donruss #24 Tony Pena $0.34
1985 Donruss #25 Tony Gwynn $0.75 $0.26 $0.48
1985 Donruss #26 Bob Brenly $0.34 $0.34
1985 Donruss #27 Danny Tartabull $0.26 $0.34
1985 Donruss #28 Mike Bielecki $0.23 $0.34 $0.34
1985 Donruss #29 Steve Lyons $0.60 $0.34
1985 Donruss #30 Jeff Reed $0.34 $0.41
1985 Donruss #31 Tony Brewer $0.34 $0.34
1985 Donruss #32 John Morris $0.34
1985 Donruss #33 Daryl Boston $0.34
1985 Donruss #34 Alfonso Pulido $0.34
1985 Donruss #35 Steve Kiefer $0.34 $0.34
1985 Donruss #36 Larry Sheets $0.34 $0.34
1985 Donruss #37 Scott Bradley $0.34 $0.34
1985 Donruss #38 Calvin Schiraldi $0.34 $0.34 $0.34
1985 Donruss #39 Shawon Dunston $1.35 $0.34 $0.26
1985 Donruss #40 Charlie Mitchell $0.26 $0.34
1985 Donruss #41 Bill Hatcher $0.34 $0.34
1985 Donruss #42 Russ Stephans $0.23
1985 Donruss #43 Alejandro Sanchez $0.34
1985 Donruss #44 Steve Jeltz $0.34 $0.18
1985 Donruss #45 Jim Traber $0.34
1985 Donruss #46 Doug Loman $0.26 $0.18
1985 Donruss #47 Eddie Murray $0.41 $0.41 $0.34
1985 Donruss #48 Robin Yount $0.34 $0.24 $0.29
1985 Donruss #49 Lance Parrish $0.34 $0.29
1985 Donruss #50 Jim Rice $0.34 $0.34
1985 Donruss #51 Dave Winfield $0.34 $0.25 $0.34
1985 Donruss #52 Fernando Valenzuela $0.29
1985 Donruss #53 George Brett $1.33 $0.34 $0.34
1985 Donruss #54 Dave Kingman $0.34
1985 Donruss #55 Gary Carter $0.34
1985 Donruss #56 Buddy Bell $0.20
1985 Donruss #57 Reggie Jackson $0.29 $0.34 $0.42
1985 Donruss #58 Harold Baines $0.26 $0.34 $0.22
1985 Donruss #59 Ozzie Smith $0.75 $0.34 $0.93
1985 Donruss #60 Nolan Ryan $3.13 $1.17 $1.25 $0.74
1985 Donruss #61 Mike Schmidt $0.33 $0.41
1985 Donruss #62 Dave Parker $0.34 $0.25 $0.34
1985 Donruss #63 Tony Gwynn $0.56 $0.70 $0.93
1985 Donruss #64 Tony Pena $0.34 $0.34
1985 Donruss #65 Jack Clark $0.26
1985 Donruss #66 Dale Murphy $0.28 $0.28 $0.27
1985 Donruss #67 Ryne Sandberg $1.15 $0.36 $0.55 $0.34
1985 Donruss #68 Keith Hernandez $0.34 $0.18
1985 Donruss #69 Alvin Davis $0.27
1985 Donruss #70 Kent Hrbek $0.34
1985 Donruss #71 Willie Upshaw $0.34
1985 Donruss #72 Dave Engle $0.34
1985 Donruss #73 Alfredo Griffin $0.34
1985 Donruss #74 Jack Perconte $0.26 $0.34 $0.34
1985 Donruss #75 Jesse Orosco $0.34 $0.34
1985 Donruss #76 Jody Davis $1.05 $0.34
1985 Donruss #77 Bob Horner $0.34
1985 Donruss #78 Larry McWilliams $0.23
1985 Donruss #79 Joel Youngblood $0.34 $0.23
1985 Donruss #80 Alan Wiggins $0.34
1985 Donruss #81 Ron Oester $0.34
1985 Donruss #82 Ozzie Virgil $0.34
1985 Donruss #83 Ricky Horton $0.34 $0.34
1985 Donruss #84 Bill Doran $0.26
1985 Donruss #85 Rod Carew $0.75 $0.34
1985 Donruss #86 LaMarr Hoyt $0.34
1985 Donruss #87 Tim Wallach $0.22 $0.32 $0.34
1985 Donruss #88 Mike Flanagan $0.34
1985 Donruss #89 Jim Sundberg $0.34
1985 Donruss #90 Chet Lemon $0.23 $0.27
1985 Donruss #91 Bob Stanley $0.34 $0.34 $0.34
1985 Donruss #92 Willie Randolph $0.34 $0.34
1985 Donruss #93 Bill Russell $0.34
1985 Donruss #94 Julio Franco $0.34 $0.34
1985 Donruss #95 Dan Quisenberry $0.34
1985 Donruss #96 Bill Caudill $0.34
1985 Donruss #97 Bill Gullickson $0.23
1985 Donruss #98 Danny Darwin $0.34 $0.34
1985 Donruss #99 Curtis Wilkerson $0.34
1985 Donruss #100 Bud Black $0.23
1985 Donruss #101 Tony Phillips $0.34
1985 Donruss #102 Tony Bernazard $0.34
1985 Donruss #103 Jay Howell $0.34 $0.34
1985 Donruss #104 Burt Hooton $0.34 $0.34
1985 Donruss #105 Milt Wilcox $0.34
1985 Donruss #106 Rich Dauer $0.34
1985 Donruss #107 Don Sutton $0.34
1985 Donruss #108 Mike Witt $0.34
1985 Donruss #109 Bruce Sutter $0.26
1985 Donruss #110 Enos Cabell $0.34
1985 Donruss #111 John Denny $0.23
1985 Donruss #112 Dave Dravecky $0.34 $0.25
1985 Donruss #113 Marvell Wynne $0.26 $0.38
1985 Donruss #114 Johnnie LeMaster $0.34
1985 Donruss #115 Chuck Porter $0.34 $0.24
1985 Donruss #116 John Gibbons $0.22
1985 Donruss #117 Keith Moreland $0.34
1985 Donruss #118 Darnell Coles $0.34
1985 Donruss #119 Dennis Lamp $0.34
1985 Donruss #120 Ron Davis $0.34
1985 Donruss #121 Nick Esasky $0.34 $0.34
1985 Donruss #122 Vance Law $0.34 $0.34
1985 Donruss #123 Gary Roenicke $0.34 $0.34
1985 Donruss #124 Bill Schroeder $0.34
1985 Donruss #125 Dave Rozema $0.34
1985 Donruss #126 Bobby Meacham $0.26 $0.23 $0.34
1985 Donruss #127 Marty Barrett $0.34 $0.34
1985 Donruss #128 R.J. Reynolds $0.34 $0.34
1985 Donruss #129 Ernie Camacho $0.34
1985 Donruss #130 Jorge Orta $0.26
1985 Donruss #131 Lary Sorensen $0.34
1985 Donruss #132 Terry Francona $0.34
1985 Donruss #133 Fred Lynn $0.34
1985 Donruss #134 Bobby Jones $0.34
1985 Donruss #135 Jerry Hairston $0.34
1985 Donruss #136 Kevin Bass $0.34
1985 Donruss #137 Garry Maddox $0.21 $0.34
1985 Donruss #138 Dave LaPoint $0.26
1985 Donruss #139 Kevin McReynolds $0.34
1985 Donruss #140 Wayne Krenchicki $0.34
1985 Donruss #141 Rafael Ramirez $0.34
1985 Donruss #142 Rod Scurry $0.34
1985 Donruss #143 Greg Minton $0.34
1985 Donruss #144 Tim Stoddard $0.22 $0.34
1985 Donruss #145 Steve Henderson $0.34
1985 Donruss #146 George Bell $0.34
1985 Donruss #147 Dave Meier $0.26 $0.87
1985 Donruss #148 Sammy Stewart $0.34
1985 Donruss #149 Mark Brouhard $0.41 $0.34
1985 Donruss #150 Larry Herndon $0.34
1985 Donruss #151 Dennis Boyd $0.26 $0.34
1985 Donruss #152 Brian Dayett $0.26 $0.34
1985 Donruss #153 Tom Niedenfuer $0.34 $0.34
1985 Donruss #154 Brook Jacoby $0.34
1985 Donruss #155 Onix Concepcion $0.34
1985 Donruss #156 Tim Conroy $0.24 $0.26
1985 Donruss #157 Joe Hesketh $0.34 $0.56
1985 Donruss #158 Brian Downing $0.34
1985 Donruss #159 Tom Dunbar $0.22
1985 Donruss #160 Marc Hill $0.34
1985 Donruss #161 Phil Garner $0.34
1985 Donruss #162 Jerry Davis $0.34 $1.34
1985 Donruss #163 Bill Campbell $0.26
1985 Donruss #164 John Franco $0.34 $0.28
1985 Donruss #165 Len Barker $0.34 $0.34
1985 Donruss #166 Benny Distefano $0.26 $0.26
1985 Donruss #167 George Frazier $0.34
1985 Donruss #168 Tito Landrum $0.34
1985 Donruss #169 Cal Ripken Jr. $2.53 $0.39
1985 Donruss #170 Cecil Cooper $0.34 $0.22
1985 Donruss #171 Alan Trammell $0.34 $0.28
1985 Donruss #172 Wade Boggs $1.35 $0.34
1985 Donruss #173 Don Baylor $0.34 $0.36 $0.23
1985 Donruss #174 Pedro Guerrero $0.34 $0.34
1985 Donruss #175 Frank White $0.34 $0.34
1985 Donruss #176 Rickey Henderson $0.95 $0.90 $0.34
1985 Donruss #177 Charlie Lea $0.34
1985 Donruss #178 Pete O'Brien $0.34 $0.34
1985 Donruss #179 Doug DeCinces $0.26 $0.34
1985 Donruss #180 Ron Kittle $0.26 $0.25
1985 Donruss #181 George Hendrick $0.34
1985 Donruss #182 Joe Niekro $0.34
1985 Donruss #183 Juan Samuel $0.34 $0.34
1985 Donruss #184 Mario Soto $0.34 $0.34
1985 Donruss #185 Rich Gossage $0.26 $0.48
1985 Donruss #186 Johnny Ray $0.34
1985 Donruss #187 Bob Brenly $0.34 $0.34
1985 Donruss #188 Craig McMurtry $0.34 $0.34
1985 Donruss #189 Leon Durham $0.34 $0.45
1985 Donruss #190 Dwight Gooden $2.06 $3.28 $0.34
1985 Donruss #191 Barry Bonnell $0.34
1985 Donruss #192 Tim Teufel $0.34 $0.34
1985 Donruss #193 Dave Stieb $0.34
1985 Donruss #194 Mickey Hatcher $0.34 $0.34
1985 Donruss #195 Jesse Barfield $0.34
1985 Donruss #196 Al Cowens $0.34
1985 Donruss #197 Hubie Brooks $0.34
1985 Donruss #198 Steve Trout $0.34
1985 Donruss #199 Glenn Hubbard $0.23 $0.34
1985 Donruss #200 Bill Madlock $0.34 $0.26
1985 Donruss #201 Jeff Robinson $2.02
1985 Donruss #202 Eric Show $0.26
1985 Donruss #203 Dave Concepcion $0.34 $0.34
1985 Donruss #204 Ivan De Jesus $0.34
1985 Donruss #205 Neil Allen $0.34
1985 Donruss #206 Jerry Mumphrey $0.34
1985 Donruss #207 Mike Brown $0.34
1985 Donruss #208 Carlton Fisk $0.26 $0.34
1985 Donruss #209 Bryn Smith $0.34
1985 Donruss #210 Tippy Martinez $0.34 $0.34
1985 Donruss #211 Dion James $0.34 $0.34
1985 Donruss #212 Willie Hernandez $0.34
1985 Donruss #213 Mike Easler $0.34 $0.34
1985 Donruss #214 Ron Guidry $0.58 $0.26
1985 Donruss #215 Rick Honeycutt $0.34 $0.34
1985 Donruss #216 Brett Butler $0.34 $0.26
1985 Donruss #217 Larry Gura $0.34
1985 Donruss #218 Ray Burris $0.34
1985 Donruss #219 Steve Rogers $0.34
1985 Donruss #220 Frank Tanana $0.34 $0.34
1985 Donruss #221 Ned Yost $0.34 $0.34
1985 Donruss #222 Bret Saberhagen $0.70 $0.90 $0.34
1985 Donruss #223 Mike Davis $0.34
1985 Donruss #224 Bert Blyleven $0.34 $0.34 $0.40
1985 Donruss #225 Steve Kemp $0.34
1985 Donruss #226 Jerry Reuss $0.34 $0.34
1985 Donruss #227 Darrell Evans $0.34
1985 Donruss #228 Wayne Gross $0.26 $0.34
1985 Donruss #229 Jim Gantner $0.34
1985 Donruss #230 Bob Boone $0.19
1985 Donruss #231 Lonnie Smith $0.26 $0.24
1985 Donruss #232 Frank DiPino $0.34 $0.25
1985 Donruss #233 Jerry Koosman $0.34
1985 Donruss #234 Graig Nettles $0.34
1985 Donruss #235 John Tudor $0.34
1985 Donruss #236 John Rabb $0.26
1985 Donruss #237 Rick Manning $0.34 $0.34
1985 Donruss #238 Mike Fitzgerald $0.34 $0.34
1985 Donruss #239 Gary Matthews $0.34
1985 Donruss #240 Jim Presley $0.34 $0.21
1985 Donruss #241 Dave Collins $0.34
1985 Donruss #242 Gary Gaetti $0.34
1985 Donruss #243 Dann Bilardello $0.34 $0.26
1985 Donruss #244 Rudy Law $0.34
1985 Donruss #245 John Lowenstein $0.34
1985 Donruss #246 Tom Tellmann $0.34
1985 Donruss #247 Howard Johnson $0.34
1985 Donruss #248 Ray Fontenot $0.34 $0.34
1985 Donruss #249 Tony Armas $0.34 $0.34
1985 Donruss #250 Candy Maldonado $0.34
1985 Donruss #251 Mike Jeffcoat $0.26
1985 Donruss #252 Dane Iorg $0.34
1985 Donruss #253 Bruce Bochte $0.34 $0.34
1985 Donruss #254 Pete Rose $1.66 $0.90 $0.34 $0.34
1985 Donruss #255 Don Aase $0.34
1985 Donruss #256 George Wright $0.34
1985 Donruss #257 Britt Burns $0.22
1985 Donruss #258 Mike Scott $0.34
1985 Donruss #259 Len Matuszek $0.34 $0.34
1985 Donruss #260 Dave Rucker $0.26
1985 Donruss #261 Craig Lefferts $0.34 $0.34
1985 Donruss #262 Jay Tibbs $0.34 $0.20
1985 Donruss #263 Bruce Benedict $0.26 $0.34
1985 Donruss #264 Don Robinson $0.34 $0.36
1985 Donruss #265 Gary Lavelle $1.05 $0.24
1985 Donruss #266 Scott Sanderson $0.34
1985 Donruss #267 Matt Young $0.34
1985 Donruss #268 Ernie Whitt $0.34 $0.34
1985 Donruss #269 Houston Jimenez $0.26 $0.34
1985 Donruss #270 Ken Dixon $0.22 $0.34
1985 Donruss #271 Pete Ladd $0.34 $0.25
1985 Donruss #272 Juan Berenguer $0.23 $0.34
1985 Donruss #273 Roger Clemens $5.51 $7.53 $6.53 $3.53
1985 Donruss #274 Rick Cerone $0.34
1985 Donruss #275 Dave Anderson $0.26 $0.34
1985 Donruss #276 George Vukovich $0.23
1985 Donruss #277 Greg Pryor $0.34
1985 Donruss #278 Mike Warren $0.34
1985 Donruss #279 Bob James $0.34 $0.34
1985 Donruss #280 Bobby Grich $0.26 $0.34
1985 Donruss #281 Mike Mason $0.34 $0.34
1985 Donruss #282 Ron Reed $0.34
1985 Donruss #283 Alan Ashby $0.34
1985 Donruss #284 Mark Thurmond $0.34
1985 Donruss #285 Joe LeFebvre $0.34 $0.34
1985 Donruss #286 Ted Power $0.34 $0.34
1985 Donruss #287 Chris Chambliss $0.34
1985 Donruss #288 Lee Tunnell $0.34 $0.34
1985 Donruss #289 Rich Bordi $0.26 $0.34
1985 Donruss #290 Glenn Brummer $0.34 $0.34
1985 Donruss #291 Mike Boddicker $0.29
1985 Donruss #292 Rollie Fingers $0.34
1985 Donruss #293 Lou Whitaker $0.22
1985 Donruss #294 Dwight Evans $0.19 $0.34
1985 Donruss #295 Don Mattingly $3.26 $1.78 $0.60
1985 Donruss #296 Mike Marshall $0.34
1985 Donruss #297 Willie Wilson $0.34
1985 Donruss #298 Mike Heath $0.34
1985 Donruss #299 Tim Raines $0.34 $0.24
1985 Donruss #300 Larry Parrish $0.34 $0.34
1985 Donruss #301 Geoff Zahn $0.34 $0.34
1985 Donruss #302 Richard Dotson $1.05
1985 Donruss #303 David Green $0.34 $0.34
1985 Donruss #304 Jose Cruz $0.34 $0.34
1985 Donruss #305 Steve Carlton $0.26 $0.34
1985 Donruss #306 Gary Redus $0.34 $0.34
1985 Donruss #307 Steve Garvey $0.34 $0.35 $0.23
1985 Donruss #308 Jose DeLeon $0.34
1985 Donruss #309 Randy Lerch $0.34
1985 Donruss #310 Claudell Washington $0.34
1985 Donruss #311 Lee Smith $0.19
1985 Donruss #312 Darryl Strawberry $2.36 $0.41 $0.34
1985 Donruss #313 Jim Beattie $0.34
1985 Donruss #314 John Butcher $0.34 $0.34
1985 Donruss #315 Damaso Garcia $0.34
1985 Donruss #316 Mike Smithson $0.34 $0.34
1985 Donruss #317 Luis Leal $0.34
1985 Donruss #318 Ken Phelps $0.23 $0.20
1985 Donruss #319 Wally Backman $0.34 $0.31
1985 Donruss #320 Ron Cey $0.34
1985 Donruss #321 Brad Komminsk $0.34 $0.49
1985 Donruss #322 Jason Thompson $0.23
1985 Donruss #323 Frank Williams $0.34
1985 Donruss #324 Tim Lollar $0.26
1985 Donruss #325 Eric Davis $3.01 $2.20 $2.03 $1.34
1985 Donruss #326 Von Hayes $0.34
1985 Donruss #327 Andy Van Slyke $0.34
1985 Donruss #328 Craig Reynolds $0.26
1985 Donruss #329 Dick Schofield $0.26
1985 Donruss #330 Scott Fletcher $0.34 $0.34
1985 Donruss #331 Jeff Reardon $0.34 $0.36
1985 Donruss #332 Rick Dempsey $0.34
1985 Donruss #333 Ben Oglivie $0.22
1985 Donruss #334 Dan Petry $0.34
1985 Donruss #335 Jackie Gutierrez $0.34 $0.34
1985 Donruss #336 Dave Righetti $0.34
1985 Donruss #337 Alejandro Pena $0.34 $0.34
1985 Donruss #338 Mel Hall $0.34
1985 Donruss #339 Pat Sheridan $0.23
1985 Donruss #340 Keith Atherton $0.34
1985 Donruss #341 David Palmer $0.34
1985 Donruss #342 Gary Ward $0.34
1985 Donruss #343 Dave Stewart $0.34
1985 Donruss #344 Mark Gubicza $0.34 $0.34
1985 Donruss #345 Carney Lansford $5.52
1985 Donruss #346 Jerry Willard $0.34 $0.34
1985 Donruss #347 Ken Griffey $0.26
1985 Donruss #348 Franklin Stubbs $0.34 $0.34 $0.34
1985 Donruss #349 Aurelio Lopez $0.34
1985 Donruss #350 Al Bumbry $0.34 $0.34
1985 Donruss #351 Charlie Moore $0.26
1985 Donruss #352 Luis Sanchez $0.34
1985 Donruss #353 Darrell Porter $0.34 $0.34
1985 Donruss #354 Bill Dawley $0.34 $0.34
1985 Donruss #355 Charlie Hudson $0.34 $0.34
1985 Donruss #356 Garry Templeton $0.34
1985 Donruss #357 Cecilio Guante $0.34 $0.34
1985 Donruss #358 Jeff Leonard $0.34
1985 Donruss #359 Paul Molitor $0.34 $0.29
1985 Donruss #360 Ron Gardenhire $0.26
1985 Donruss #361 Larry Bowa $0.34 $0.34
1985 Donruss #362 Bob Kearney $0.34 $0.34
1985 Donruss #363 Garth Iorg $0.34
1985 Donruss #364 Tom Brunansky $0.34 $0.48 $0.34
1985 Donruss #365 Brad Gulden $0.34 $0.26
1985 Donruss #366 Greg Walker $0.34
1985 Donruss #367 Mike Young $0.34
1985 Donruss #368 Rick Waits $0.34 $0.20
1985 Donruss #369 Doug Bair $0.34
1985 Donruss #370 Bob Shirley $0.23 $0.25 $0.34
1985 Donruss #371 Bob Ojeda $0.34 $0.34
1985 Donruss #372 Bob Welch $0.34 $0.34
1985 Donruss #373 Neal Heaton $0.34
1985 Donruss #374 Dan Jackson $0.34
1985 Donruss #375 Donnie Hill $0.34
1985 Donruss #376 Mike Stenhouse $0.34
1985 Donruss #377 Bruce Kison $0.34
1985 Donruss #378 Wayne Tolleson $0.34
1985 Donruss #379 Floyd Bannister $0.34 $0.22
1985 Donruss #380 Vern Ruhle $0.21
1985 Donruss #381 Tim Corcoran $0.34 $0.34
1985 Donruss #382 Kurt Kepshire $0.34
1985 Donruss #383 Bobby Brown $0.26
1985 Donruss #384 Dave Van Gorder $0.34 $0.34
1985 Donruss #385 Rick Mahler $0.34
1985 Donruss #386 Lee Mazzilli $0.34
1985 Donruss #387 Bill Laskey $0.34
1985 Donruss #388 Thad Bosley $0.34
1985 Donruss #389 Al Chambers $0.23
1985 Donruss #390 Tony Fernandez $0.34
1985 Donruss #391 Ron Washington $0.34 $0.34
1985 Donruss #392 Bill Swaggerty $0.34 $0.34
1985 Donruss #393 Bob L Gibson $0.34 $0.22
1985 Donruss #394 Marty Castillo $0.34 $0.34
1985 Donruss #395 Steve Crawford $0.34 $0.34
1985 Donruss #396 Clay Christiansen $0.26
1985 Donruss #397 Bob Bailor $0.34 $0.34
1985 Donruss #398 Mike Hargrove $0.34
1985 Donruss #399 Charlie Leibrandt $0.34
1985 Donruss #400 Tom Burgmeier $0.34 $0.34
1985 Donruss #401 Razor Shines $0.34
1985 Donruss #402 Rob Wilfong $0.34 $0.34
1985 Donruss #403 Tom Henke $0.34
1985 Donruss #404 Al Jones $0.34
1985 Donruss #405 Mike LaCoss $0.34
1985 Donruss #406 Luis DeLeon $0.26
1985 Donruss #407 Greg Gross $0.34
1985 Donruss #408 Tom Hume $0.21
1985 Donruss #409 Rick Camp $0.34
1985 Donruss #410 Milt May $0.34
1985 Donruss #411 Henry Cotto $0.26 $0.20
1985 Donruss #412 David Von Ohlen $0.34
1985 Donruss #413 Scott McGregor $0.34 $0.22
1985 Donruss #414 Ted Simmons $0.34
1985 Donruss #415 Jack Morris $0.34 $0.34
1985 Donruss #416 Bill Buckner $0.34 $0.34
1985 Donruss #417 Butch Wynegar $0.34
1985 Donruss #418 Steve Sax $0.34
1985 Donruss #419 Steve Balboni $0.34
1985 Donruss #420 Dwayne Murphy $0.34
1985 Donruss #421 Andre Dawson $0.34
1985 Donruss #422 Charlie Hough $0.34
1985 Donruss #423 Tommy John $0.34 $0.34
1985 Donruss #424 Tom Seaver $0.34 $0.34 $1.31 $0.73
1985 Donruss #424 Tom Seaver $5.27 $0.34
1985 Donruss #424 Tom Seaver $0.34
1985 Donruss #425 Tom Herr $0.34
1985 Donruss #426 Terry Puhl $0.34
1985 Donruss #427 Al Holland $0.34
1985 Donruss #428 Eddie Milner $0.34
1985 Donruss #429 Terry Kennedy $0.26
1985 Donruss #430 John Candelaria $0.34
1985 Donruss #431 Manny Trillo $0.34
1985 Donruss #432 Ken Oberkfell $0.75
1985 Donruss #433 Rick Sutcliffe $0.34
1985 Donruss #434 Ron Darling $0.34 $0.34
1985 Donruss #435 Spike Owen $0.34
1985 Donruss #436 Frank Viola $0.34 $0.34
1985 Donruss #437 Lloyd Moseby $0.34
1985 Donruss #438 Kirby Puckett $12.71 $5.53 $5.53 $2.50
1985 Donruss #439 Jim Clancy $0.26 $0.34
1985 Donruss #440 Mike Moore $0.34
1985 Donruss #441 Doug Sisk $0.34
1985 Donruss #442 Dennis Eckersley $0.34 $0.34 $0.34
1985 Donruss #443 Gerald Perry $0.34 $0.50
1985 Donruss #444 Dale Berra $0.34 $0.22
1985 Donruss #445 Dusty Baker $0.34
1985 Donruss #446 Eddie Whitson $0.21
1985 Donruss #447 Cesar Cedeno $0.34
1985 Donruss #448 Rick Schu $0.26 $0.34
1985 Donruss #449 Joaquin Andujar $0.34 $0.34
1985 Donruss #450 Mark Bailey $0.34
1985 Donruss #451 Ron Romanick $0.34
1985 Donruss #452 Julio Cruz $0.34
1985 Donruss #453 Miguel Dilone $0.34 $0.29
1985 Donruss #454 Storm Davis $0.34 $0.34
1985 Donruss #455 Jaime Cocanower $0.26 $0.29
1985 Donruss #456 Barbaro Garbey $0.34 $0.26
1985 Donruss #457 Rich Gedman $0.26 $0.34
1985 Donruss #458 Phil Niekro $0.34 $0.34
1985 Donruss #459 Mike Scioscia $0.34 $0.34
1985 Donruss #460 Pat Tabler $0.34
1985 Donruss #461 Darryl Motley $0.23 $0.34
1985 Donruss #462 Chris Codiroli $0.34 $0.34
1985 Donruss #463 Doug Flynn $0.34
1985 Donruss #464 Billy Sample $0.34 $0.34
1985 Donruss #465 Mickey Rivers $0.34
1985 Donruss #466 John Wathan $0.34
1985 Donruss #467 Bill Krueger $0.34 $0.20
1985 Donruss #468 Andre Thornton $0.34 $0.34
1985 Donruss #469 Rex Hudler $0.26 $0.26
1985 Donruss #470 Sid Bream $0.34 $0.34
1985 Donruss #471 Kirk Gibson $0.23
1985 Donruss #472 John Shelby $0.34
1985 Donruss #473 Moose Haas $0.26
1985 Donruss #474 Doug Corbett $0.34 $0.34
1985 Donruss #475 Willie McGee $0.26
1985 Donruss #476 Bob Knepper $0.34
1985 Donruss #477 Kevin Gross $0.34
1985 Donruss #478 Carmelo Martinez $0.34 $4.52
1985 Donruss #479 Kent Tekulve $0.23 $0.34
1985 Donruss #480 Chili Davis $0.34
1985 Donruss #481 Bobby Clark $0.34
1985 Donruss #482 Mookie Wilson $0.21
1985 Donruss #483 Dave Owen $0.34
1985 Donruss #484 Edwin Nunez $0.23
1985 Donruss #485 Rance Mulliniks $0.34
1985 Donruss #486 Ken Schrom $0.34 $0.34
1985 Donruss #487 Jeff Russell $0.34 $0.26
1985 Donruss #488 Tom Paciorek $0.34
1985 Donruss #489 Dan Ford $2.02
1985 Donruss #490 Mike Caldwell $0.34
1985 Donruss #491 Scottie Earl $0.26
1985 Donruss #492 Jose Rijo $0.74 $0.23 $0.41
1985 Donruss #493 Bruce Hurst $0.34 $0.34
1985 Donruss #494 Ken Landreaux $0.34 $0.34
1985 Donruss #495 Mike Fischlin $0.34 $0.34
1985 Donruss #496 Don Slaught $0.34
1985 Donruss #497 Steve McCatty $0.34
1985 Donruss #498 Gary Lucas $0.34 $0.20
1985 Donruss #499 Gary Pettis $0.34 $0.39
1985 Donruss #500 Marv Foley $0.34
1985 Donruss #501 Mike Squires $0.34
1985 Donruss #502 Jim Pankovits $0.34 $0.47
1985 Donruss #503 Luis Aguayo $0.34 $0.28
1985 Donruss #504 Ralph Citarella $0.26 $0.36
1985 Donruss #505 Bruce Bochy $0.34 $0.36 $0.34
1985 Donruss #506 Bob Owchinko $0.34
1985 Donruss #507 Pascual Perez $0.34
1985 Donruss #508 Lee Lacy $0.34 $0.34
1985 Donruss #509 Atlee Hammaker $0.34
1985 Donruss #510 Bob Dernier $0.34
1985 Donruss #511 Ed Vande Berg $0.34
1985 Donruss #512 Cliff Johnson $0.34
1985 Donruss #513 Len Whitehouse $0.34
1985 Donruss #514 Dennis Martinez $0.34
1985 Donruss #515 Ed Romero $0.34 $0.20
1985 Donruss #516 Rusty Kuntz $0.26 $0.22
1985 Donruss #517 Rick Miller $0.34 $0.34
1985 Donruss #518 Dennis Rasmussen $0.34
1985 Donruss #519 Steve Yeager $0.34 $0.34
1985 Donruss #520 Chris Bando $0.34
1985 Donruss #521 U L Washington $0.34
1985 Donruss #522 Curt Young $0.34
1985 Donruss #523 Angel Salazar $0.21
1985 Donruss #524 Curt Kaufman $0.34
1985 Donruss #525 Odell Jones $0.34
1985 Donruss #526 Juan Agosto $0.26
1985 Donruss #527 Denny Walling $0.34 $0.20
1985 Donruss #528 Andy Hawkins $0.34
1985 Donruss #529 Sixto Lezcano $0.34
1985 Donruss #530 Skeeter Barnes $0.21
1985 Donruss #531 Randy Johnson $0.34 $0.50
1985 Donruss #532 Jim Morrison $0.34
1985 Donruss #533 Warren Brusstar $0.34 $0.28
1985 Donruss #534 Terry Pendleton $0.90 $0.19 $0.34